NX501A Instructions for Bluetooth software update

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
1. Chuẩn bị

1.1. Hãy chuẩn bị một thẻ micro SD trống rỗng, trong đó có công suất lớn hơn 128 MB.
(Bạn không thể sử dụng thẻ SD 4G Micro đi kèm với NX501A. Nếu bạn làm, nó sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn và bạn sẽ cần phải mua một thẻ thay thế.)
1.2. Vui lòng tải "mới nhất-BT-Update (3.70.1) .zip" tập tin vào máy tính của bạn. Một thư mục có tên "SW_Update" sẽ được tạo ra.
Latest-BT-Update (3.70.1) .zip (1.90MByte)

Tải về

1.3. Hãy trích xuất các tập tin và sao chép "SW_Update" thư mục vào thẻ micro SD.

2. Nâng cấp

2.1. Hãy tắt điện NX501A với một báo dài của các nút âm lượng.
2.2. Xin vui lòng chèn thẻ SD vi vào NX501A của bạn.
2.3. Hãy nhấn nút âm lượng, vì vậy bạn có thể thấy màn hình dưới đây.
2.4. Hãy nhấn phần "PRESS HERE TO UPDATE" .
2.5. Hãy nhấn nút "OK".

2.6. Đây là màn hình cập nhật. Nó mất khoảng ba phút và bốn mươi giây để hoàn tất các bản cập nhật.3. Xác nhận kết quả


3.1. Hãy nhấn nút MENU.

3.2. Xin hãy bấm vào biểu tượng chế độ điện thoại.


3.3. Hãy nhấn nút ">" ở phía dưới bên trái của màn hình.

3.4. Vui lòng xác nhận các phiên bản được cập nhật đúng với

HW200-SW370.

NX501_Update_140617

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-